Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Little Rebel

1 TOEPASSELIJKHEID
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Little Rebel (eenmanszaak Jill Van Cauwenbergh), maatschappelijke zetel Maldersesteenweg 124, 1840 Londerzeel, BE 0892.404.750 ’Verkoper’. 'Consument Koper'
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
'Producten'
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
'Website(s)'
de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door Little Rebel beheerd worden: www.littlerebel.be, www.littlerebel.com
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Little Rebel, alsmede op alle met Little Rebel aangegane overeenkomsten.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Little Rebel behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Websites van Little Rebel en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Consument Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
Little Rebel is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Consument Koper.

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Consument Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Consument Koper opgegeven e-mailadres.
Consument Koper en Litle Rebel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Little Rebel gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De Consument Koper is de prijs verschuldigd die Little Rebel in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LittleRebel worden gecorrigeerd.
Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Consument Koper medegedeeld.


3. BETALING
Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:
            Overschrijving/Banktranser (BE,NL,DE)
            Kredietkaart (VISA, Mastercard)
            BanContact / Mister Cash
            KBC/CBC online
            Giro pay
            Maestro
            IDeal
Little Rebel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.
In het geval door Little Rebel een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Consument Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Little Rebel is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
Ten laste van de Consument Koper komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Little Rebel, als gevolg van de niet nakoming door de Consument Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
In geval van niet tijdige betaling is Litle Rebel bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Consument Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
   
4. LEVERING EN LEVERINGSTIJD
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Little Rebel ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 10 dagen is na ontvangst van de betaling. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Consument Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Leveringen vinden plaats op het door de Consument Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijjkheid van de Consument Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Consument Koper.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Consument Koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Little Rebel het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. 
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 

   
5. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJN
De Consument Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Consument Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Consument Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Consument Koper (konden) worden geleverd), aan Little Rebel schriftelijk (post, e-mail) ter kennisgeving worden gebracht.
   

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD                                                                                                                  Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Consument Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
   
7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
In beginsel geldt voor door Little Rebel geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt komen de Consument Kopers de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
            indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
            indien er veranderingen in of aan het product zijnaangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met             toestemming van Litle Rebel of de fabrikant zijn verricht;
            indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
            indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
            indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Het is mogelijk dat Little Rebel op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Little Rebel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
   
8. OVERMACHT
In geval van overmacht is Little Rebel niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Little Rebel is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


9. INTELLECTUELE EIGENDOM
De Consument Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Little Rebel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de Consument Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Little Rebel, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.
Alle inhoud zoals foto's, logo's, tekst, lay-out, merknamen is in het bezit van Little Rebel of haar leveranciers en is beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.
10. FOTO’S
Voor Little Rebel is het een prioriteit dat de gefotografeerde artikelen waarheidsgetrouw op onze website geplaatst worden.
Wij controleren onze foto's op kleurechtheid. Nochthans is het mogelijk dat door een niet optimale instelling van uw beeldscherm en/of uw beeldschermtype, de kleur van een product lichtjes kan verschillen.
   
11. PERSOONSGEGEVENS
Uw gegevens in ons bestand zijn enkel en alleen voor intern gebruik en worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht. Je hebt recht op inzage,op verbetering of verwijdering van deze gegevens daarvoor neem je contact op via info@littlerebel.com
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor onze nieuwsbrieven, onze administratie, onze reclame/marketingdoeleinden en het verzenden van uw bestelling. 
Op deze site gebruiken we geen cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. 


12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Little Rebel, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd exclusief aan een belgische rechter.

13. DIVERSE BEPALINGEN
De maatschappelijke zetel van Little Rebel is gevestigd te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 124, met KBO nummer 0892 404 750 en BTW nummer BE 0892 404 750.
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Little Rebel op voormeld adres of naar het e-mail adres: info@littlerebel.com
De Little Rebel klantenservice is bereikbaar op info@littlerebel.com.
Little Rebel streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 1 werkdag te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Little Rebel, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de drie (3) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Little Rebel een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Consument Koper en Little Rebel met betrekking tot de erin opgenomen materie.
Algemene Voorwaarden Little Rebel (Jill Van Cauwenbergh), 1 november 2011